ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ

Οι όροι συμμετοχής στην κλήρωση του επάθλου «Κλήρωση για ειδική κυκλοφορία - Thermomix Hellas (οι «Όροι) που διοργανώνεται από τη Vorwerk Ellas LP ελληνική εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση 263A, Λεωφ. Κηφισίας, 14561, Κηφισιά, Αττική, με αριθμό ΓΕΜΗ 172739301000 και ΑΦΜ 802237916 / ΔΟΥ Κηφισιάς (εφεξής ο «Διοργανωτής):

 1. Έπαθλο κλήρωσης: Ο Διοργανωτής οργανώνει μια προωθητική δραστηριότητα με τίτλο «Κλήρωση για ειδική κυκλοφορία - Thermomix Hellas», με σκοπό να προσφέρει σε ένα (1) άτομο τη δυνατότητα να κερδίσει ένα Thermomix ®TM6, σύμφωνα με τους παρόντες όρους (εφεξής «Όροι»).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση Επάθλου: Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα είναι επιλέξιμο να συμμετάσχει στην Κλήρωση του Επάθλου, με την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και διαθέτει έγκυρο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση συμμετεχόντων ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, απαιτείται συγκατάθεση από γονέα ή κηδεμόνα. Η συμμετοχή στην Κλήρωση του Επάθλου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων.
 3. Αποκλεισμός συμμετεχόντων: (i) Εξαιρούνται και αποκλείονται από την Κλήρωση του Επάθλου εκείνοι που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: α) εργαζόμενοι / υπάλληλοι του Διοργανωτή, και β) σύζυγοι και συγγενείς έως και δευτέρου βαθμού των προαναφερόμενων προσώπων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συνδέεται επαγγελματικά με οποιονδήποτε τρόπο με την Κλήρωση του Επάθλου. (ii) Το δικαίωμα αποκλεισμού υφίσταται σε οποιοδήποτε στάδιο του εν λόγω διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που παρέχουν ψευδή στοιχεία, ακόμη και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα είναι υπόλογοι έναντι του Διοργανωτή για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκληθεί από τυχόν υποβολή ψευδών δηλώσεων.
 4. Διάρκεια διαγωνισμού: Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται ως η περίοδος από 15/12/2023, 00:00 («Έναρξη διαγωνισμού»), έως τις 31/01/2024, 23:59 («Λήξη διαγωνισμού») («Διάρκεια διαγωνισμού»).

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, να ανακαλέσει, να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού, κατόπιν γραπτής ανακοίνωσης. Η τροποποίηση αυτή εφαρμόζεται αυτόματα από τη δημοσίευσή της. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του διαγωνισμού, δεν θα γίνει δεκτή καμία συμμετοχή. Οι συμμετοχές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του διαγωνισμού θεωρούνται αυτομάτως μη υφιστάμενες και δεν παράγουν αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν τον Διοργανωτή ή/και οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

 1. Μέθοδος συμμετοχής στην Κλήρωση Επάθλου: Οι χρήστες του ιστοτόπου που πληρούν τους όρους της παραγράφου 2 ανωτέρω και δηλώνουν τη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού είναι επιλέξιμοι για την Κλήρωση. Δεν απαιτείται η πραγματοποίηση καμίας αγοράς από τον ιστότοπο του Διοργανωτή ή οποιαδήποτε πληρωμή ή επιπλέον χρέωση για τη συμμετοχή στην Κλήρωση για να κερδίσει κάποιος.
 2. Εγκυρότητα συμμετοχής: Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται κάθε συμμετοχή για την οποία εφαρμόζονται σωρευτικά τα ακόλουθα: α) έχει υποβληθεί από επιλέξιμο συμμετέχοντα ο οποίος πληροί τους όρους της ρήτρας 2, όπως ορίζεται ανωτέρω, (β) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 4 και 5 ανωτέρω, και (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο μέρος σχετικά τα συστήματα του Διοργανωτή ή/και εκείνα των εν λόγω τρίτων μερών, ή γενικά απάτη ή αθέμιτη παρέμβαση του συμμετέχοντα ή τρίτου μέρους.
 3. Μέθοδος ανακήρυξης Νικητή της Κλήρωσης Επάθλου: Ο νικητής της κλήρωσης του επάθλου (ο «Νικητής) θα είναι ένα (1) άτομο και θα ανακοινωθεί, μετά από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2024 μέσω της ιστοσελίδας https://wheelofnames.com/. Ο Νικητής θα ενημερωθεί σχετικά με το έπαθλο και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να το παραλάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την ίδια ημερομηνία, δηλαδή στις 5 Φεβρουαρίου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την υποβολή της συμμετοχής του για την κλήρωση του επάθλου.5

 

 1. Έπαθλο και παράδοση Επάθλου: Ο Νικητής θα κερδίσει ένα Thermomix® TM6 αξίας χιλίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (1.499 €). Το Έπαθλο δεν μπορεί να αντικατασταθεί με χρηματικό ποσό. Το Έπαθλο θα παραδοθεί στον Νικητή εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του Νικητή, όπως αναφέρεται στην ρήτρα 7 ανωτέρω, δηλαδή από τις 5 Φεβρουαρίου 2024.
 2. Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής στην Κλήρωση του Επάθλου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή στη διεύθυνση www.vorwerk.gr/pass Word .
 3. Απαλλαγή: Μετά την παραλαβή του Επάθλου, ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε αξίωση ή αιτία προσφυγής στα δικαστήρια που προκύπτει από τη συμμετοχή στην Κλήρωση του Επάθλου ή από την παραλαβή, χρήση ή κατάχρηση του επάθλου.
 4. Γενικοί κανονισμοί: Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να αναστείλει ή/και να τροποποιήσει την Κλήρωση Επάθλου σε περίπτωση απάτης, τεχνικών αστοχιών, ανθρώπινου σφάλματος, οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που επηρεάζει την ακεραιότητα ή την ορθή λειτουργία της Κλήρωσης του Επάθλου ή οποιουδήποτε γεγονότος ή αιτίας πέραν του ελέγχου του Διοργανωτή (π.χ. συμβάντα όπως φυσικές καταστροφές, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο χώρας, ευρέως διαδεδομένες ασθένειες, κήρυξη πολέμου, τρομοκρατικές ενέργειες) που παρεμβαίνουν σε οποιαδήποτε πτυχή της Κλήρωσης Επάθλου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απονομής του Επάθλου, όπως καθοριστεί από τον Διοργανωτή κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης του διαγωνισμού, ο Διοργανωτής μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να ορίσει τον Νικητή μεταξύ όλων των επιλέξιμων συμμετοχών που έχουν ληφθεί έως τη στιγμή της εν λόγω ενέργειας. Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να αλλάξει το Έπαθλο που προσφέρεται στον ιστότοπο του Διοργανωτή με οποιοδήποτε άλλο έπαθλο ίσης αξίας. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε άτομο θεωρεί ότι παρεμβαίνει στη διαδικασία υποβολής συμμετοχών ή στη λειτουργία του διαγωνισμού, ενεργώντας κατά παράβαση των παρόντων όρων ή οποιασδήποτε άλλης προωθητικής ενέργειας, και να ακυρώσει όλες τις σχετικές συμμετοχές. Οποιαδήποτε απόπειρα ατόμου να υπονομεύσει σκόπιμα τη νόμιμη λειτουργία του διαγωνισμού μπορεί να συνιστά παραβίαση του ποινικού και αστικού δικαίου, και σε περίπτωση μιας τέτοιας απόπειρας, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση και άλλα μέσα ένδικης προστασίας (συμπεριλαμβανομένης της αξίωσης για κάλυψη νομικών ή/και δικαστικών εξόδων) από κάθε τέτοιο πρόσωπο στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο. Η αδυναμία του Διοργανωτή να επιβάλει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων δεν αποτελεί παραίτηση από την εν λόγω διάταξη.
 5. Περιορισμός ευθύνης: Ο Διοργανωτής δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για τα ακόλουθα: (1) τυχόν λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία, τυπογραφικά ή άλλα σφάλματα, είτε για οποιονδήποτε εξοπλισμό που σχετίζεται ή χρησιμοποιείται για την Κλήρωση του Επάθλου (2) τεχνικές βλάβες όλων των ειδών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, δυσλειτουργιών, διακοπών ή αποσύνδεσης του λογισμικού (3) μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας υποβολής (4) τυπογραφικό σφάλμα, σφάλμα δικτύου ή ανθρώπινο σφάλμα που ενδέχεται να προκύψει κατά την Κλήρωση του Επάθλου (5) καθυστέρηση, μη αποστολή, καταστροφή ή παραβίαση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (6) οποιαδήποτε ζημία σε πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να προκληθούν, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής του συμμετέχοντα στην Κλήρωση επάθλου ή της παραλαβής, χρήσης ή κατάχρησης του Επάθλου. Ο Διοργανωτής δεν είναι υπεύθυνος για λανθασμένες ή μη παραδοθείσες υποβολές συμμετοχών ή για τεχνικά προβλήματα, δυσλειτουργίες συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, διακομιστών, παρόχων, απώλειες ή μη διαθέσιμες συνδέσεις δικτύου, ή αποτυχημένη λειτουργία, ή καθυστερημένη μετάδοση υπολογιστή ή συνδυασμού αυτών. Ο Διοργανωτής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιασδήποτε υποβολής συμμετοχής από τρίτους.

  12.2. Επιπλέον, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, έναντι οποιουδήποτε τρίτου μέρους για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη, σωματική ή υλική, που μπορεί να προκληθεί σε αυτό, άμεσα ή έμμεσα, και σχετίζεται με τη συμμετοχή του στην Κλήρωση του Επάθλου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

  12.3. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ενεργούν νόμιμα και στο πλαίσιο των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά των συμμετεχόντων που θεωρείται (βάσει ενδείξεων) από τον Διοργανωτή ως παράνομη, καταχρηστική ή αντίθετη προς τους Όρους θα δίνει το δικαίωμα στον Διοργανωτή να τους αποκλείσει πλήρως από την Κλήρωση του Επάθλου.

 

 1. Προσωπικά δεδομένα: Στο πλαίσιο της Κλήρωσης Επάθλου, ο Διοργανωτής θα επεξεργαστεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Διοργανωτής επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, επισκεφθείτε την ειδική ενημέρωση για την προστασία δεδομένων εδώ www.vorwerk.gr .

 

 

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δικαιοδοσία: Οι παρόντες Όροι διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με την Κλήρωση Επάθλου και ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

 

 1. Αποδοχή των Όρων: Η συμμετοχή στην Κλήρωση Επάθλου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.

 

 

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2023

Εκ μέρους του Διοργανωτή