Δήλωση προστασίας δεδομένων για διαγωνισμό

Τελευταία ενημέρωση: Δεκέμβριος 2023

 1. ΓΕΝΙΚΑ
  1. Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο. Για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, η Vorwerk, ως διοργανωτής του διαγωνισμού, θα επεξεργάζεται το όνομα, την ηλικία, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμμετεχόντων. Επιπλέον, η Vorwerk θα επεξεργάζεται την ταχυδρομική διεύθυνση του νικητή και το αποδεικτικό της ταυτότητας. Εάν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, η Vorwerk θα επεξεργάζεται επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας αποστείλει υλικό μάρκετινγκ.   

  1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων / υπεύθυνος(οι) προστασίας δεδομένων

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (εφεξής: ΓΚΠΔ) και άλλες εθνικές νομοθεσίες περί προστασίας δεδομένων των κρατών μελών, καθώς και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία όπως περιγράφεται κατωτέρω, είναι η

Vorwerk Ellas E.E., Λεωφ. Κηφισίας 263A, 14561, Κηφισιά, Αττική

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας στη διεύθυνση:

[παρακαλούμε αναφέρατε]

 

  1. Αντικείμενο της Δήλωσης προστασίας δεδομένων

Η παρούσα Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων σας ενημερώσει για το πώς το Vorwerk, ως υπεύθυνη προστασίας δεδομένων σε σχέση με τις δραστηριότητες επεξεργασίας που περιγράφονται παρακάτω, χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες για εσάς ανά πάσα στιγμή στον ιστότοπο με τίτλο «Δήλωση προστασίας δεδομένων για τον διαγωνισμό [●]».

 

 1. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας, τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων και τη νομική βάση για την επεξεργασία. Η Vorwerk θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας προκειμένου να σας αποστείλει υλικό μάρκετινγκ, αν δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

  1. Συμμετοχή στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα Thermomix® TM6®
   1. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η διεξαγωγή του διαγωνισμού, η κλήρωση του νικητή και η παράδοση του βραβείου. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό. Ειδικότερα, για να είναι δυνατή η συμμετοχή σας στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα Thermomix® TM6®, η Vorwerk θα επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα: Όνομα, Ηλικία, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμό τηλεφώνου. Για να παραδώσει το βραβείο και να επαληθεύσει την ταυτότητα του νικητή, η Vorwerk θα επεξεργάζεται επίσης την ταχυδρομική διεύθυνση του νικητή.
   2. Η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 β) ΓΚΠΔ (εκτέλεση σύμβασης).
  2. Δραστηριότητες μάρκετινγκ και αναζήτησης δυνητικών πελατών
   1. Εάν παρέχετε τη συγκατάθεσή σας, η Vorwerk θα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα της Vorwerk στη χώρα σας, τα προϊόντα της, ειδικές προσφορές, διαφημίσεις έκπτωσης και πρόσκληση σε μαθήματα μαγειρικής. Όταν συμφωνείτε με την παραλαβή κοινοποιήσεων για σκοπούς μάρκετινγκ, τα ακόλουθα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία: Όνομα, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός τηλεφώνου
   2. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνία μας μέσω e-mail στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.
   3. Η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 α) του ΓΚΠΔ (συγκατάθεση).

 

 1. ΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

   1. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα τηρούνται από τη Vorwerk για την περίοδο που απαιτείται για την κλήρωση του νικητή και την απονομή του βραβείου. Από το τέλος της εν λόγω περιόδου και μετέπειτα, η Vorwerk θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα του νικητή και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται από τον νόμο, προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται σε δυνητικούς ελέγχους από φορολογικές ή άλλες εποπτικές αρχές, οπότε στην περίπτωση αυτή η ισχύουσα νομική βάση είναι το Άρθρο 6 (γ) του ΓΚΠΔ (συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας) και να επιδιώκει το νόμιμο συμφέρον της να αναγνωρίσει, να ασκήσει και να υπερασπιστεί τις νομικές απαιτήσεις, οπότε η νομική βάση είναι το άρθρο 6 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.
   2. Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση και ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την ανάκληση, εκτός εάν υπάρχει νομική βάση για τη διατήρηση των δεδομένων.

 

 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

 

  1. Η Vorwerk μπορεί να δεσμεύσει άλλους τρίτους για την παροχή της τεχνικής υποδομής και των συναφών υπηρεσιών (φορείς παροχής υπηρεσιών). Αυτοί οι φορείς παροχής υπηρεσιών επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Οι εν λόγω τρίτοι υποχρεούνται να διατηρούν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας δεδομένων και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα του νικητή θα γνωστοποιούνται στην εταιρεία ταχυμεταφορών, η οποία θα αναλάβει να παραδώσει το βραβείο. Επίσης, το όνομα του νικητή θα δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο της Vorwerk, στον τύπο ή / και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

  1. Η Vorwerk διατηρεί το δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε τρίτους εκτός της ΕΕ προκειμένου να παρέχουν υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές, διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας θα διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός της ΕΕ, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθιερώσει κατάλληλο επίπεδο προστασίας δεδομένων ή συμφωνήσουμε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες με τους εν λόγω τρίτους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Vorwerk προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα όταν μεταφέρονται εκτός ΕΕ / ΕΟΧ ή για να λάβει αντίγραφο των εγγυήσεων που εφαρμόζουμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όταν μεταφέρονται εκτός ΕΕ / ΕΟΧ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

  1. Υπό τους όρους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) διόρθωση (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) και διαγραφή (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) όσον αφορά τα δεδομένα σας, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ) των προσωπικών σας δεδομένων, δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) και δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ). Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε επίσης τη δυνατότητανα ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς η ανάκλησή σας να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας με βάση τη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκληση.

Για περισσότερες και λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, σας συνιστούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr). Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [προσδιορίστε]

 

  1. Έχετε επίσης δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ. Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, GR-11523). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αρμοδιότητα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να βρείτε στο www.dpa.gr.
 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

  1. Προστατεύουμε την ιδιωτική σας ζωή και θα αντιμετωπίζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εμπιστευτικά.

 

  1. Προκειμένου να αποφευχθεί η χειραγώγηση, η απώλεια ή η κατάχρηση των δεδομένων σας τα οποία έχουν αποθηκευθεί από εμάς, λαμβάνουμε εκτεταμένες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις ασφαλείας που αναθεωρούνται και ενημερώνονται τακτικά σύμφωνα με τις τεχνικές εξελίξεις.